Výchovný ústav v Novém Jičíně

je zařazen do sítě škol jako součást speciálních školských zařízení pro mladistvé chlapce ve věku 12-18 (19) let s uloženou ochrannou výchovou, případně s předběžným opatřením soudu. Rozhodnutí soudu předcházejí vždy, a to více či méně, specifické problémy ve vývoji dětí, a to především v rodině. Chlapci u nás navštěvují 2. stupeň základní školy a na základě vzájemné dohody lze umožnit vzdělávání v učebních oborech až do věku 26 let.

Součástí organizace je 2. stupeň základní školy, střední škola, středisko výchovné péče a školní jídelna. Komplex budov a areál výchovného ústavu je situován uprostřed města a umožňuje maximální kontakt se všemi potřebnými společenskými náležitostmi.

V současnosti je kapacita zařízení 44 míst v pobytové části školského zařízení. V nepřetržitém provozu je zajišťována komplexní péče včetně vzdělávacího procesu na 2. stupni základní školy a v učebních oborech. Předpokladem pro pedagogickou práci (učitelé teoretického i praktického vyučování, vychovatelé, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci) je speciálně pedagogické vzdělání. V systému práce zařízení mají své místo rovněž odborní pracovníci, sociální pracovníci, zdravotní sestra a další dle potřeby.
Základním dokumentem zařízení je Vnitřní řád. Navazujícími dokumenty jsou Organizační řád, Pracovní řád, Program reedukace a resocializace, ŠVP pro vzdělávání a výchovnou činnost, Koncepce rozvoje školského zařízení a Standardy kvality péče o děti ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče, Nový Jičín, jakožto i individuální vzdělávací a výchovné programy pro jednotlivé chlapce.
U všech zaměstnanců zařízení je nutná nejen profesní, ale i osobnostní, lidská úroveň. Naši svěřenci a žáci se spolupůsobením řady nepříznivých faktorů dostali do určitých osobních a rodinných nesnází. Pohybují se často v bludném kruhu nejistoty, úzkosti, agresivity, delikvence, kriminality a pocitu viny. Je otázkou, zda je někdo schopen a to ještě dříve než se tyto faktory v osobnosti pevně zakotví, poskytnout přiměřenou pomoc. Při dlouhodobějším pobytu chlapců v našem speciálně pedagogickém zařízení je ještě určitá naděje, že poskytovaná pomoc bude jimi respektována a vnitřně přijata a společensky pozitivně využita.